Anunț Licitație: Terenuri, situate în intravilanul oraşului Buhuşi, aflate în proprietatea privată a oraşului Buhuşi

Postat de Buhusi la Vin, 31/07/2015 - 16:30
Categorie

Terenuri situate în intravilanul oraşului Buhuşi, aflate în proprietatea publică a orașului Buhuşi

În conformitate cu prevederile O.U.G nr.54/2006, H.G.R nr.168/2007, Legea nr.22/2007, H.C.L nr.30/2004, H.C.L nr.47/2004 precum şi H.C.L nr.16/2011, H.C.L nr.49/2013, H.C.L nr.74/2014, H.C.L nr.133/2014, H.C.L nr.38/2015, H.C.L nr.39/2015, H.C.L nr.46/2015, H.C.L nr.47/2015, ORAŞUL BUHUŞI, cu sediul autorităţii executive în BUHUŞI, Str. REPUBLICII, Nr.5, organizează pentru data de 19.08.2015 , ora 10:00, licitaţiile publice deschise, cu strigare în vederea concesionării, respectiv vânzării, unor bunuri imobile, după cum urmează:

1. Informaţii generale privind concedentul:
a) Denumire concedent : Oraşul Buhuşi.
b) Adresa : Buhuşi, Str. Republicii, Nr.5, jud. Bacău, cod 605100.
c) Cod fiscal : RO71TREZ0665006XXX000023 deschis la Trezoreria Buhuşi.
d) Număr telefon Serv.Urban. : 0234 – 262.611; 0234 - 261.220 int.107.
e) Fax : 0372–897.995
f) Adresa de e-mail : E-mail: primariabuhusi@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectele concesiunii:
Terenuri situate în intravilanul oraşului Buhuşi, aflate în proprietatea publică a orașului Buhuşi, după cum urmează:
2.1. Amplasament – intravilanul oraşului Buhuşi Str. Libertăţii, nr.36(Platforma industrială Buhuşi).
1 lot - Suprafaţă – 1.977,00 mp
Destinaţie – construire fermă creştere păsări, animale şi alte activităţi productive.
2.2. Amplasament–intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Mihai Viteazul (zonă spate Piaţa Centrală agroalimentară)
1 lot - Suprafaţă totală – 416,00 mp, din care:
Clădiri – 253,00 mp
Destinaţie – construirea unei spălătorii auto, vulcanizare auto precum și dezvoltarea altor activități productive și comerciale.
2.3. Amplasament–intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Tineretului
2 loturi - Suprafaţă totală – 45,00 mp – 22,50 mp/lot(3,75 x 6,00)
Destinaţie – construirea a 2 garaje.

3. Informaţii generale privind obiectul vânzării:
Terenuri, situate în intravilanul oraşului Buhuşi, aflate în proprietatea privată a oraşului Buhuşi. după cum urmează :
3.1. Amplasament – intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.cad. 61732
1 lot – Suprafaţa lot : 258,00 mp
Destinaţia bunului ce face obiectul vânzării (teren): pentru construcţii.
3.2. Amplasament – intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.cad. 61731
1 lot – Suprafaţa lot : 259,00 mp
Destinaţia bunului ce face obiectul vânzării (teren): pentru construcţii.
3.3. Amplasament – intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.cad. 61549
1 lot – Suprafaţa lot : 337,22 mp
Destinaţia bunului ce face obiectul vânzării (teren): pentru construcţii.
3.4. Amplasament – intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.137,
2 loturi – S1 – nr.cad.62287 - Suprafaţa lot : 46,00 mp şi
S2 – nr.cad.62286 - Suprafaţa lot : 46,00 mp
Destinaţia bunului ce face obiectul vânzării (terenuri): pentru construcţii.

4. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
4.1. În vederea participării la licitaţie, autoritatea executivă a oraşului Buhuşi pune documentaţiile de atribuire la dispoziţia oricărei persoanei interesate de a solicita şi de a obţine aceste documentaţii, pe suport hârtie, contracost, până la data de 14.08.2015.
4.2. Documentaţia de atribuire se poate solicita şi obţine între orele 7:00 – 15:00, la sediul autorităţii executive a oraşului Buhuşi, Serviciul Urbanism şi Investiţii, camera 21, telefon: 0234/ 262.611sau 0234/ 261.220 int.107.
4.3. Pentru obţinerea unui exemplar - „Documentaţie de atribuire” este necesară achitarea unei sume în valoare de 50,00 lei/exemplar, în numerar, la caseria unităţii sau prin virament în contul RO71TREZ0665006XXX000023 deschis la Trezoreria Buhuşi.
4.4 Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
În această situaţie, autoritatea executivă a oraşului Buhuşi prin Serviciul Urbanism şi Investiţii, transmite răspunsul la orice clarificare, până la data de 14.08.2015.

5. Informaţii privind ofertele:
5.1 Termenul limită de depunere a ofertelor, este: 18.08.2015, ora 15:00.
5.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oraşul Buhuşi, cam.21,
Buhuşi, Str. Republicii, Nr.5, jud. Bacău, cod 605100.
5.3. Ofertanţii depun la sediul autorităţii executive a oraşului Buhuşi, într-un singur plic închis şi sigilat, ofertele lor, care vor conţine documentele prevăzute în „Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor”.

6. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
Licitaţia publică deschisă, cu strigare în vederea concesionării, respectiv vânzării, unor bunuri imobile, prezentate la pct.2 şi pct.3 se va desfăşura pe data de 19.08.2015 , ora 10:00, la sediul autorităţii executive a oraşului Buhuşi, Str. Republicii, Nr.5.

7. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termene:
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor de concesionare, vânzare şi închiriere, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Art.7 alin.(1),Art.8 alin.(1) şi Art.11 alin(1a) din Legea contenciosului administrativ Nr. 554/2004 modificată şi completată.
Acţiunea în justiţie se introduce la Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios administrativ – Bacău, Str. Ştefan cel Mare, Nr.4, telefon: 0234/525.221.