Concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de conducere de șef formație muncitori și a unei funcţii contractuale vacante de execuţie de muncitor calificat

Postat de Buhusi la Dum, 23/11/2014 - 23:07
Categorie

Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de conducere de șef formație muncitori și a unei funcţii contractuale vacante de execuţie de muncitor calificat III în cadrul Serviciului Spații Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de Creștere a Animalelor, în conformitate cu H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi Dispoziţia Primarului oraşului Buhuşi nr.1653/19.12.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi.
În baza celor de mai sus, propunem derularea procedurii de organizare a concursului care se va desfăşura în data de 12.01.2015 ora 10:00 proba scrisă şi în data de 14.01.2015 ora 10:00 proba de interviu la sediul Primăriei Oraşului Buhuşi, Strada Republicii, nr.5, tel: 0234/261220, int.121.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile de la data afișării anunțului(până la data de 05.12.2014, ora 13, la sediul Primăriei oraşului Buhuşi şi vor conţine în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului oraşului Buhuşi;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Condiţii generale de participare:
- candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicã înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice pentru postul de șef formație muncitori:
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă: minim 5 ani;
- abilități de comunicare și lucru în echipă, rezistență la muncă în condiții de stres, adaptabilitate.
Bibliografia va fi aprobată la sediul Primăriei oraşului Buhuşi din strada Republicii, nr.5 şi va putea fi procurată de la Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare, camera 10, din cadrul Primăriei.
Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane şi Salarizare sau la tel.0234261220, int.121.