Asistent social în cadrul Serviciului pentru Îngrijire de Tip Rezidențial-Birou Protecția Copilului

Postat de Buhusi la Vin, 01/01/2016 - 18:12
Tags

Anunt concurs pentru ocuparea pe durată determinată, a două funcţii contractuale de execuţie de asistent social în cadrul Serviciului pentru Îngrijire de Tip Rezidențial-Birou Protecția Copilului din subordinea Consiliului Local Buhuşi,

2015-12-21 Data:
0000-00-00 00:00:00 Data expirării:
Public Caracter:
Alina Ababei Autor:
ANUNŢ

Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, în baza H.C.L. nr.66/2015, organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată, a două funcţii contractuale de execuţie de asistent social în cadrul Serviciului pentru Îngrijire de Tip Rezidențial-Birou Protecția Copilului din subordinea Consiliului Local Buhuşi, potrivit prevederilor H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare şi Dispoziţia Primarului oraşului Buhuşi nr.93/26.01.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi.
Concursul pentru ocuparea posturilor sus menționate, pe perioadă determinată, va avea loc la sediul Primăriei Buhuşi și se va desfășura în data de 18.01.2016, ora 1000 proba scrisă și în data de 20.01.2016, ora 1000 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, la secretariatul comisiei de concurs, până la data de 05.01.2016, ora 1300. Acestea vor cuprinde:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului oraşului Buhuşi;
b) copia actului de identitate, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit.b), c) și d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Condiţii generale de participare:
- candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicã înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice de participare pentru postul de asistent social cu studii superioare:
- studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în Asistență Socială;
- fără vechime în specialitatea studiilor
Condiţii specifice de participare pentru postul de asistent social cu studii medii:
- studii medii cu diplomă de bacalaureat;
- fără vechime în muncă
Bibliografia va fi întocmită de către structura de specialitate în cadrul căreia se află posturile vacante sau temporar vacante, este transmisă Comp. Resurse Umane și Salarizare și este aprobată de conducătorul autorității sau instituției publice, la sediul Primăriei oraşului Buhuşi din strada Republicii, nr.5.
Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane şi Salarizare sau la tel.0234261220, int.121.