Componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși

Postat de Buhusi la Joi, 07/07/2016 - 22:06

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 54 / 1 Iulie 2016 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
- Raportul nr.23667/28.06.2016 al Secretarului orașului Buhuși;
- Expunerea de motive nr.23668/28.06.2016 a Primarului orașului Buhuși;
- H.C.L. nr.53/25.06.2016 privind numărul și titulatura comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
- O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002;
- Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali – cu modificările și completările ulterioare;
- propunerile privind domeniile de activitate şi a numărului membrilor din cadrul comisiilor;
- prevederile art.45, art.48 alin.2, art.54 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată, modificată şi completată

HOTĂRĂȘTE:

Art1. La nivelul Consiliului Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, se stabilește componența comisiilor de specialitate, după cum urmează:
a) Comisia economică, socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, din care fac parte:
- PRISTAVU MIHAI
- PAHONCEA GABRIELA-CARMEN
- COJOCARU CRISTIAN
- SPATARU ION
- DIACONU FLORIN
b) Comisia tehnică pentru urbanism, lucrări publice şi amenajarea teritoriului, monumente istorice, arhitectură, analiză şi propuneri de denumiri, din care fac parte:
- PRISTAVU MIHAI
- CONSTANDIȘ ANA-CRISTINA
- REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL
- GĂUCAN VASILE
- BUZDUGAN DUMITRU-FLORIN
c) Comisia pentru agricultură, protecţia mediului şi turism, gospodărirea apelor, comerţ, prestări servicii, protecţia consumatorului, din care fac parte:
- BUCULEI VASILE-DANIEL
- MACSIM GHEORGHE
- CUCU CONSTANTIN
- DRĂGHICI FLORENȚA
- MAFTEI CONSTANTIN
d) Comisia juridică şi de disciplină, muncă şi protecţia socială, învăţământ, cultură, sănătate, familie, protecţie copil, tineret, activităţi sportive şi de agrement, apărarea ordinii şi liniştii publice, din care fac parte:
- ANDREI IOAN
- APOSTU GHEORGHE
- HOBU OVIDIU
- APOSTICĂ ELENA
- VRANCIANU MIHĂIȚĂ
Art.2. Comisiile de specialitate îşi vor desfăşura activitatea în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local, precum şi în baza legislaţiei în vigoare.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Buhuși și Instituției Prefectului – Județul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.