Primăria oraşului Buhuşi organizează concurs de recrutare

Postat de Buhusi la Dum, 28/08/2016 - 21:55

Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, în baza Legii 188/1999 organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii publice de execuție vacante:
- un post de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Comp. Urbanism, Sistematizare, Amenajarea Teritoriului, Drumuri, Poduri;
- un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Comp. Urbanism, Sistematizare, Amenajarea Teritoriului, Drumuri, Poduri;
- un post de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Comp. Achiziții Publice.
Concursul se desfăşoară la sediul Primăriei Buhuşi în data de 26 septembrie 2016, ora 1000 proba scrisă şi în data de 28 septembrie 2016, ora 1000 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la secretariatul comisiei de concurs, pâna la data de 15 septembrie 2016. Acestea vor cuprinde:
a)formularul de înscriere;
b)copia actului de identitate;
c)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e)cazierul judiciar;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
g)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul în cadrul Comp. Urbanism, Sistematizare, Amenajarea Teritoriului, Drumuri, Poduri;
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul construcții/drumuri și poduri;
-vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice: minim 5 ani.
Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul în cadrul Comp. Urbanism, Sistematizare, Amenajarea Teritoriului, Drumuri, Poduri;
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul construcții/drumuri și poduri;
- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice: minim 9 ani.
Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Comp. Achiziții Publice;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, științelor economice sau științelor juridice;
-vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice: minim 5 ani.

Date contact: Primăria orașului Buhuși, tel.:02364261220, int.121.