Proiect de hotărîre Nr: 38 / 16 Martie 2017 privind aprobarea pentru anul 2017 a numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap

Postat de Buhusi la Joi, 16/03/2017 - 21:24

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul nr.11596/16.03.2017 al d-nei Teliţă Claudia – responsabil cu evidenţa asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap;
- expunerea de motive nr. 11597/16.03.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
- H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap – modificată şi completată;
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – modificată şi completată;
- Legea nr.448/2006 republicată - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G.R. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- H.G.R. nr.89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.268/2007;
- Legea–cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/ 2010, modificată și completată;
- Legea nr.2932015 privind aprobarea OUG nr.35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;
- OUG nr.57/2015 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
- prevederile H.G. nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- Legea nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- Legea nr.195/2006 - Legea-cadru a descentralizării – modificată şi completată;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
- în baza art.36 alin.2 lit.a, lit.d, alin.3 lit.b, alin.6 lit.a pct.2, art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 - republicată şi modificată.

SE PROPUNE:

Art.1 Pentru anul 2017, se aprobă un număr de 50 posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap de pe raza oraşului Buhuşi.
Art.2 Organigrama aparatului de specialitate al primarului, precum şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi va fi completată în mod corespunzător.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către d-na Teliță Claudia, Compartimentul Resurse Umane, Comp. Salarizare, de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR ,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA