Proiect de hotărîre Nr: 40 / 16 Martie 2016 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală pe anul 2017

Postat de Buhusi la Joi, 16/03/2017 - 21:35

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
- referatul nr.56204/23.11.2016 al Șefului Poliției Locale prin care se propune acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliției Locale Buhuși;
- raportul comun nr.11689/16.03.2017 al Viceprimarului orașului Buhuși și Șefului Poliției Locale;
- expunerea de motive nr. 11690/16.03.2017 a Primarului orașului Buhuși;
- prin Hotărârea Consiliului Local nr.5/27.01.2011 s-a aprobat, în temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010, înființarea Poliției Locale, ca instituție de interes local fără personalitate juridică, ca și serviciu în aparatul de specialitate a primarului, prin reorganizarea Poliţiei Comunitare;
- H.C.L. nr.____/________.2017 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2017 și estimat pentru 2018 – 2020;
- prevederile O.U.G. nr.65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, in timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică si siguranță rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr.1488-214-13144-135-M.117-3127/C-697-1088 din 24 noiembrie 2009 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele;
- Legea 155/2010 - republicată, Legea Poliției Locale, art. 35( indice 1), modificată prin O.G. nr. 7/2015;
- Ordinul nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale;
- Prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
- În temeiul art.36 alin.(2) lit. b) și d) coroborate cu alin.(4) lit. a, alin.(6) lit. a, punctul 7, art.48, alin.2, art. 61 alin.(2) si art. 115, alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2010, republicată și modificată - privind administrația publică locală,

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă acordarea normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală Buhuși pe anul 2017, așa cum este prevăzută în Regulamentul de acordare a normei de hrană anexat la prezenta, începând cu data de 01.03.2017.
Art.2. Norma de hrană nu se va acorda personalului din cadrul Poliției Locale in urmatoarele situații precum și în situațiile prevăzute prin Regulamentul de aplicare anexat la prezenta, după cum urmează:
- in situația sancționării disciplinare, pe perioada aplicării sancțiunii;
- in situația in care se constată cazuri de nerespectare a Regulamentului Intern, a Fișei Postului, a Refulamentului de Organizare și Funcționare;
- in situația absentelor nemotivate, pe toata perioada lunii in care s-au constatat absențe nemotivate.
Art.3. Norma de hrană pentru anul 2017 se reactualizează conform reglementărilor legale în vigoare.
Art.4. Orice alte prevederi contrare se abrogă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate, Serv. Poliției Locale, Primarului orașului Buhuși și nstituţiei Prefectului - judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Buget, Finanțe, Contabilitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR ,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA