Proiect de hotărîre Nr: 43 / 20 Martie 2017 privind aprobarea ,,Studiului de oportunitate”

Postat de Buhusi la Lun, 20/03/2017 - 21:43

Anexa nr.1, în scopul închirierii directe a suprafețelor de teren excedentare ocupate, față de suprafețele din contractele de concesionare terenuri, aflate în derulare și situate în Buhuși, str. Mihai Viteazul, Piața Centrală Agroalimentară
Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
- Studiu de oportunitate nr.11358/14.03.2017 al Serv. Urbanism;
- Raportul de specialitate nr. 11359/14.03.2017 al Serv. Urbanism;
- Expunerea de motive nr. 11360/14.03.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
- Prevederile H.C.L nr.22/23.02.2017 - privind însuşirea Planului de situație înregistrat sub nr. 7216/07.02.2017, reprezentând terenurile concesionate și extinderile acestora, situate în Buhuși, str. Mihai Viteazul, Piața Centrală Agroalimentară, precum și aprobarea închirierii - în condițiile legii - a suprafețelor de teren aferente spațiilor comerciale , la solicitarea scrisă a comercianților ;
- Contractele de concesionare: nr.8343/05.06.2002; nr.8338/05.06.2002; nr.2897/22.02.2005; nr.15818/15.06.2007; nr.28750/10.01.2012; nr.12530/15.08.2006; nr.3898/30.01.2017; nr.8341/05.06.2002; nr.29299/30.08.2016; nr.2318/26.01.2004; nr.589/16.01.2014; nr.8342/05.06.2002 – terenuri, situate în Buhuși, str. Mihai Viteazul, Piața Centrală Agroalimentară;
- Actul adițional nr.8060/17.02.2006 la contractul de concesionare nr.19010/08.11.2004;
- Prevederile H.C.L nr.16/28.02.2002 privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă cu ofertă în plic sigilat a suprafeței de teren de 485,20 mp, aparținând domeniului public al localității, situat în strada Mihai Viteazu – piața agroalimentară;
- Prevederile H.C.L nr.40/25.04.2002 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al localității a terenului în suprafață de 485,20 mp, amplasat în strada Mihai Viteazu, piața agroalimentară;
- Prevederile H.C.L nr.54/30.05.2002 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al localității a unui teren în suprafață de 60 mp, precum ți aprobarea concesionării unor terenuri aparținând domeniului privat al localității, prin licitație publică;
- Prevederile H.C.L nr.85/30.08.2012 privind constatarea că aparţine domeniului public al localităţii, bunul imobil – teren intravilan în suprafaţă de 30,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Mihai Viteazul (Piaţa agroalimentară), precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară şi de publicitate imobiliară, în vederea concesionării, având drept destinaţie construirea unui spaţiu comercial;
- Prevederile H.C.L nr.146/19.12.2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a terenului în suprafaţă totală de 30,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Mihai Viteazul (Piaţa agroalimentară), în vederea construirii unui spaţiu comercial;
- Prevederile Cap.II, secțiunea I, art.5, art.21 – Închirierea directă, alin.1, lit.b, lit.d, alin.3, alin.4, alin.5, secțiunea 4 - C. Procedura de închiriere directă – art.26-29, art.40-48 din H.C.L nr.48/2009 – privind ,,Metodologia de organizare și desfășurare a licitației publice deschise pentru închirierea unor terenuri, spații comerciale și a terenurilor aferente, aparținând domeniului public și privat al localității”;
- Prevederile Legii Nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia -cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G nr.54/2006 – privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică- cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.22/2007 – pentru aprobarea O.U.G nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
- Prevederile H.G.R nr.168/2007- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
- Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale- cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, modificat și completat;
- Prevederile art.12 şi art.27(1) din Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.858 – 862, art.871 – 873 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
- Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
- În baza dispoziţiilor art.9, art.10, art.27, art.36, alin.2, lit. b, c, alin.4, lit.d, e, alin.5 lit.a, art.45, alin.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b, art.120 şi art.123 din Legea Nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată

SE PROPUNE:

Art.1. Se supune spre aprobare Consiliului Local Buhuşi, ,,Studiul de oportunitate”, în scopul închirierii directe a suprafețelor de teren excedentare ocupate, față de suprafețele din contractele de concesionare terenuri, aflate în derulare și situate în Buhuși, str. Mihai Viteazul, Piața Centrală Agroalimentară, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se supune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, închirierea directă, precum și stabilirea taxei de închiriere lunare a suprafețelor de teren excedentare ocupate, față de suprafețele din contractele de concesionare terenuri, aflate în derulare și situate în Buhuși, str. Mihai Viteazul, Piața Centrală Agroalimentară, după cum urmează:
Taxa de închiriere propusă este de 2,00 lei/mp/lună, la nivelul anului 2017.
Taxa de închiriere stabilită de Consiliul Local ---,00 lei/mp/lună, la nivelul anului 2017, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. După adoptarea prezentei hotărâri, Serviciul Urbenaism va proceda la încheierea contractelor de închiriere cu fiecare persoană juridică/persoană fizică în parte, conform anexei nr.2.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului - judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei;

INIŢIATOR ,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA