Proiect de hotărîre Nr: 44 / 20 Martie 2017

Postat de Buhusi la Lun, 20/03/2017 - 21:45

Proiect de hotărîre Nr: 44 / 20 Martie 2017 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă asupra spaţiului în suprafaţă de 20,00 mp, parte din imobilul aflat în domeniul public al orașului Buhuși din str. N. Bălcescu, Nr. 1(etaj, incinta Casei de Cultură) , pe o perioadă de 5 ani, către Asociația ,,Autism Buhuși”, în vederea organizării și desfășurării activităților pentru dezvoltarea și armonizarea vieții persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
- Adresa nr. 20004/11.05.2016 înaintată de Asociația ,,Autism Buhuși” prin care solicită acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului din Buhuși, str. N. Bălcescu, Nr. 1, situat la etaj în incinta Casei de Cultură;
- Raportul de specialitate nr. 11671/16.03.2017 al Serv. Urbanism ;
- Expunerea de motive nr. 11672/16.03.2017 al Primarului oraşului Buhuşi;
- dispoziţiile art.124, din Legea Nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată, ulterior modificată şi completată;
- prevederile art.49, alin. 1(a) din O.G nr.26/2000 – cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.246/2005 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii - cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii Nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia - cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
- H.G. nr. 1476/2008 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău şi pentru completarea anexei nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău;
- Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată şi completată;

- În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi „d", alin. (6) lit. „c", art.45, art.48, alin.2 ale art. 115 (1) lit. „b", ale art. 117 lit. „a" şi ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale republicată şi actualizată;

SE PROPUNE:

Art.1. Se supune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă asupra spaţiului în suprafaţă de 20,00 mp – Anexa nr.1, parte din imobilul aflat în domeniul public al orașului Buhuși din str. N. Bălcescu, Nr. 1(etaj, incinta Casei de Cultură), pe o perioadă de 5 ani, către Asociația ,,Autism Buhuși”, în vederea organizării și desfășurării activităților pentru dezvoltarea și armonizarea vieții persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.
Art.2. Se supune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, ,,Contractul de folosinţă gratuită” ce urmează a fi încheiat cu Asociația ,,Autism Buhuși” , conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului - judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.
INIŢIATOR ,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA