Proiect de hotărîre Nr: 46 / 21 Martie 2017 privind aprobarea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului Local Buhuși

Postat de Buhusi la Mar, 21/03/2017 - 21:48

Proiect de hotărîre Nr: 46 / 21 Martie 2017 privind aprobarea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului Local Buhuși
Consiliul local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
- Raportul comun nr.12161/21.03.2017 al Comp. Resurse Umane și Direcției Buget Finanțe Contabilitate;
- expunerea de motive nr.12162/21.03.2017 a Primarului orașului Buhuși;
- prevederile art.34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii – cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;
- Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, modificată și completată;
- O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, modificată și completată;
- H.C.L. nr.49/25.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului Local Buhuși;
- Legea nr.195/2006 - Legea-cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
- În temeiul prevederilor art.36, alin 9, art.45, art.48 alin.2 şi art.115 lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia public locală – republicată şi modificată;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă indemnizaţia de şedinţă pentru membrii Consiliului Local Buhuși care participă la ședințele ordinare/extraordinare și ale comisiilor de specialitate, în cuantum de 5% din indemnizația lunară a Primarului orașului Buhuși, conform prevederilor legale.

Art.2. Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit art.1, este de o şedinţă de consiliu şi 1 - 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.
Art.3. Plata indemnizaţiilor se va face pe baza tabelului nominal privind participarea consilierilor la şedinţele de consilier şi comisii de specialitate, ce va fi semnat de preşedintele de şedinţă şi secretarul orașului.
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr.6/27.01.2005 se abrogă.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului judeţul Bacău, consilierilor locali şi Direcţiei Buget-Finanţe Contabilitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR ,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA