Proiect de hotărîre Nr: 47 / 21 Martie 2017 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/ sau exterioară a acestora, pe raza orașului

Postat de Buhusi la Mar, 21/03/2017 - 21:51

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău,întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
- Adresa nr.28/09.12.2016 a operatorului SC GYNDANY IMPEX SRL, înregistrată la UAT Buhuși cu nr.58964/09.12.2016;
- Raportul nr. 10598/06.03.2017 al Comisiei de de analiză și verificare a tarifelor pentru activitățile specifice de salubrizare prestate pe raza orașului Buhuși;
- Raportul nr.11991/20.03.2017 al Comp. Protecția Mediului ;
- Expunerea de motive nr.11992/20.03.2017 a Primarului orașului Buhuși;
- Prevederile Contractului de delegare a serviciului de salubritate nr. 5367/12.02.2007 încheiat între Consiliul Local Buhuşi şi operatorul SC GYNDANY IMPEX SRL Buhuşi, modificat şi completat prin Actele Adiţionale nr.1-8;
- Prevederile Cap.II, Secțiunea 1, art.8, alin(3) lit.(j)și (k) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată prin Legea Nr. 313/2015
-Prevederile art.6, alin.(1), lit.(k)şi(l) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 224/2008;
- prevederile Cap.I, Secțiunea 1, art.2 din Ordinului Nr.82/2015- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilităţi Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
- Prevederile Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
- Legea nr.195/2006 - Legea-cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
- În temeiul prevederilor art.10, art.36, alin 2,lit.b,d, alin.4, lit.f, alin.6,lit.a pct.14,art.45, art.48 alin.2 şi art.115 lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia public locală – republicată şi modificată;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă tariful pentru activitatea de colectare a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/ sau exterioară a acestora pe raza orașului Buhuși , astfel : 60,43 lei/mc, exclusiv T.V.A, respectiv 54.93 lei/tonă, exclusiv T.V.A.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuşi, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR ,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA