Proiect de hotărîre Nr: 48 / 23 Martie 2017 privind aprobarea modificării cofinanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău"

Postat de Buhusi la Joi, 23/03/2017 - 21:52

prin adăugarea la cofinanțare a proiectului ,,Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”
Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
- Adresa SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ Bacău nr.944/16.03.2017, înregistrată la primăria orașului Buhuși sub nr. 11862/20.03.2017, prin care se solicită emiterea unei hotărâri având ca obiect actualizarea HCL nr.82/18.11 2010 prin adăugarea la cofinanțare și a proiectului” Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apa şi apă uzată în judeţul Bacău”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare - POIM;
- Raportul nr. 12216/22.03.2017 al Serv. Urbanism;
- Expunerea de motive nr. 12217/22.03.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
- HCL nr.82/18.11.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău";
- Directiva UE 91/271/CEE privind apele uzate, transpusă în legislaţia naţională prin HG or.352/2005, care amendează HG nr.188/2002;
- Directiva UE 98/83/CE privind apa, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.311/2004, care amendează Legea nr.458/2002;
- DECIZIA COMISIEI EUROPENE C(2017) 77 final din 10.1.2017 de modificare a Deciziei Comisiei C(2011) 5845 privind proiectul major "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău", care face parte din programul operaţional "Mediu" pentru asistenţă structurală prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de coeziune în conformitate cu obiectivul „convergenţă";
- Contract de finanţare nr.15 din 27.12.2016, ce are ca obiect finanțarea proiectului Fazarea proiectului extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău;
- Axei Prioritare 1: „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată " art. 16 alin. (3) lit a) si art. 21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-A.D.I.B.;
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buhuşi;
- În temeiul art. 9, art.10, art.11, art.14, art.17, art.36, alin.2, lit. b, d, e, alin.4, lit. d, e, alin.6, lit. a, pct.14, alin.7, lit. a, alin.9, art.45, alin.2,lit. f, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1, lit. b din Legea Administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă modificarea cofinanţării proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău", prin adăugarea la cofinanțare a proiectului ,,Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, în baza DECIZIA COMISIEI EUROPENE C(2017) 77 final din 10.01.2017 și a contractului de finanţare nr.15 din 27.12.2016.
Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.82/18.11.2010 rămân valabile.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată SC Compania Regională de Apă Bacău, Consiliului Judeţean Bacău, Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.
INIŢIATOR ,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA