Proiect de hotărîre Nr: 49 / 23 Martie 2017

Postat de Buhusi la Joi, 23/03/2017 - 21:53

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “INFIINTARE COMPLEX CU FUNCTIUNI DE CAZARE, TURISM SI AGREMENT “ , intravilan orașul Buhusi, beneficiar SC AQUA PARC SRL ROZNOV
Consiliul Local Buhusi, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara ;
Având în vedere:
- Cererea nr.12474/23.03.2017 a SC AQUA PARC SRL Roznov;
-Certificatul de urbanism nr.062/18.07.2016 emis de UAT Orasul Buhusi ;
Certificatul de urbanism nr.063/18.07.2016 emis de UAT Orasul Buhusi ;
- Avizul de oportunitate nr.34445/13.10.2016 emis de Arhitect Sef al UAT Orasul Buhusi;
-Raportul informarii si consultarii publicului nr. 5965/03.02.2017 emis de structura de specialitate a serviciului de urbanism ;
Raportul de specialitate nr.12589/23.03.2017 al Serviciului Urbanism ;
- Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr. 12590/23.03.2017;
- prevederile legii nr. 350/2001 – privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile legii 50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcții;
-prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr.287 din 17 iulie 2009 – republicata si modificata prin Legea nr.71/2011 ;
-Legea nr.7/1996 – legea cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata si modificata ;
-prevederile Legii nr.195/2006, Leegea cadru a descentralizarii ;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhusi;
- În baza dispoziţiilor art.36 alin.2, lit. b, d, alin.4, lit.e, alin.5, lit.c, alin. 6, lit.11, alin. 9, art. 45, alin.2, lit.e, art. 48 alin. 2 si art.115, alin. 1, lit.b a Legii Nr.215/2001 a administraţiei publice locale - republicată, modificată si completată.

SE PROPUNE :

Art.1. Se propune spre aprobare Planului Urbanistic Zonal “ INFIINTARE COMPLEX CU FUNCTIUNI DE CAZARE, TURISM SI AGREMENT “, amplasament in intravilanul orasului Buhusi, beneficiar SC AQUA PARC SRL Roznov, proiect 1/2016, faza PUZ, proiectant B.I.A. Gheorghe Stoina, conform anexei , parte integranta din prezentul proiect de hotarare. (anexa poate fi consultata la sediul institutiei, cam.13)
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul institutiei, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Institutiei Prefectului - judeţul Bacău in vederea exercitarii controlului de legalitate, beneficiarului şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR ,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA