Proiect de hotărîre Nr: 68 / 20 Iulie 2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru domnul Hobu Ovidiu şi declararea locului acestuia ca fiind vacant

Postat de Buhusi la Mar, 26/07/2016 - 08:20
Tags

Proiect de hotărîre Nr: 68 / 20 Iulie 2016

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru
domnul Hobu Ovidiu şi declararea locului acestuia ca fiind vacant

Consiliul local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- cererea nr. 25539/18.07.2016 a dlui Hobu Ovidiu prin care renunţă la funcţia de consilier local;
- referatul constatator nr.25899/19.07.2016 al Secretarului şi Primarului oraşului Buhuşi;
- expunerea de motive nr. 25900/19.07.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
- prevederile art.9 alin.2, lit.a, alin.3, art.10, art.12 din Legea nr.393/2004 - privind Statutul aleşilor locali – cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul comisiei economice și juridice;
- în baza prevederilor art.36 alin.9, art.45, art.48 alin.2 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale – republicată şi modificată.

SE PROPUNE:

Art.1. Începând cu data emiterii prezentei, mandatul de consilier a domnului Hobu Ovidiu încetează de drept, prin demisie.
Art.2. Începând cu aceeaşi dată se declară vacant locul domnul Hobu Ovidiu, urmând ca acesta să fie completat cu următorul candidat care la data validării va face dovada că este înscris în Partidul Social Democrat.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată domnului Hobu Ovidiu, Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, Direcției Buget Finanțe Contabilitate, Primarului oraşului Buhuşi, Partidului Social Democrat – Filiala Bacău şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

INITIATOR,
PRIMARUL ORASULUI BUHUSI,
VASILE ZAHARIA