Proiect de hotărîre Nr: 69 / 1 August 2016 pentru modificarea și completarea art.2 la HCL nr.13/01.02.2016 - privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul ,,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB”

Postat de Buhusi la Mie, 03/08/2016 - 11:10

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- adresa nr. 221/12.07.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB înregistrată la sediul instituției noastre sub nr.40852 /12 .07.2016;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 26803/28.07.2016;
- expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr. 26804 /28.07.2016;
- HCL nr.13/01.02.2016 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul ,,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB”;
- Sentința civilă nr.505/21.06.2016 a Judecătoriei Buhuși prin care validează pe dl Vasile Zaharia ca Primar al orașului Buhuși;
- prevederile O.G nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.51/2006 - privind serviciile comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile HCL nr.83/31.10.2007 - privind aprobarea participării oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea ,,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB”;
- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău;
- prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
- în temeiul art.11, art.12, art.17, lit.d, alin.6, lit.a, pct.11, art.36 alin.2 lit.e, alin.7, lit.c, art.37, art.45 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată şi completată,

SE PROPUNE :

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea art.2 la HCL nr.13/01.02.2016 - privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul ,,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB”, după cum urmează:
,,Art.2. Se mandatează d-l Vasile Zaharia – Primarul oraşului Buhuşi, având calitatea de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară –ADIB Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre, precum şi după cum urmează:
- Pentru Județul Bacău – 250 000 lei;
- Pentru localitățile de rangul I – Municipiul Bacău – 250 000 lei;
- Pentru localitățile de rangul III cuprinse în Proiectul “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău ” – 20 000 lei ;
- Slănic Moldova – 3000 lei ;
- Comunele cuprinse în Lista de investiții prioritare 2014 - 2020 – 1000 lei.
- Comunele fără investiții în infrastructura de apă și canalizare – 100 lei

In cazul în care din motive obiective, Primarul unitatii administrativ-teritoriale, nu poate participa la lucrarile sedintelor AGA ADIB Bacau, acesta va fi inlocuit de dl.Gheorghe Daniel Rezmireș, avand functia de Viceprimar al UAT Buhuși si calitatea de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară - ADIB Bacău. ’’
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată domnului Primar – Vasile Zaharia, domnului Viceprimar – Rezmireș Ghe. Daniel, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară - ADIB Bacău, Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI
VASILE ZAHARIA

Sursa
primariabuhusi.ro