Proiect de hotărîre Nr: 71 / 1 August 2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de salubrizare în oraşul Buhuşi, precum și a contractului cadru pentru prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşul Buhuşi

Postat de Buhusi la Mie, 03/08/2016 - 11:12

Proiect de hotărîre Nr: 71 / 1 August 2016

privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de salubrizare în oraşul Buhuşi, precum și a contractului cadru pentru prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşul Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
- Raportul nr.26279/22.07.2016 al Comp. Protecția Mediului ;
- Expunerea de motive nr.27078/01.08.2016 a Primarului orașului Buhuși;
- Prevederile Contractului de delegare a serviciului de salubritate nr. 5367/12.02.2009 încheiat între Consiliul Local Buhuşi şi operatorul SC GYNDANY IMPEX SRL Buhuşi, modificat şi completat prin Actul Adiţionale nr.1-7;
- Prevederile Cap.II, Secțiunea 1, art.7, lit.(i) , art.8, lit.(i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată prin Legea Nr. 313/2015
- Prevederile art.6, alin.(1), lit.(h)și (i) şi art.12, alin(3), art.13, alin.3 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 224/2008;
- prevederile Ordinului nr.112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor
- prevederile Cap.I, Secțiunea 1, cap.2 din Ordinului Nr. 82 / 2015- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilităţi Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
- Legea nr.195/2006 - Legea-cadru a descentralizării;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
- În temeiul prevederilor art.10, art.36, alin 2,lit.b,d, alin.4, lit.f, alin.6,lit.a pct.14,art.45, art.48 alin.2 şi art.115 lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată şi modificată;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă Regulamentului Serviciului public de salubrizare în oraşul Buhuşi, conform anexei nr.1 - parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se aprobă contractul cadru pentru prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşul Buhuşi, conform anexei nr.2 - parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. La intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri, se abrogă Hotărârea de Consiliul Local nr.5/28.01.2008.
Art.4. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condiţiile legii la instanţa de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuşi, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI
VASILE ZAHARIA

Sursa
primariabuhusi.ro